Prof. Rudolf Dolzer

Institute of International Law, University of Bonn