Mr. Jianjun Wang

President, Shenzhen Stock Exchange