Mr. Abhishek Gupta

Partner, Government Advisory, Ernst & Young