Ms. Samina Akram

Managing Partner, Samak Ethical Finance Ltd

Ms. Samina Akram

Managing Partner, Samak Ethical Finance Ltd

Biography

All sessions by Ms. Samina Akram