Mr. Zhang Huarong

Vice Chairman, China-Africa Business Council; Chairman, Huajian Group
Mr. Zhang Huarong
Mr. Zhang Huarong
Vice Chairman, China-Africa Business Council; Chairman, Huajian Group