Mr. Vasant Narasimhan

CEO, Novartis
Mr. Vasant Narasimhan
Mr. Vasant Narasimhan
CEO, Novartis

SESSIONS BY Mr. Vasant Narasimhan

 
  - Europe/Zurich