Mr. Vasant Narasimhan

CEO, Novartis

Mr. Vasant Narasimhan

CEO, Novartis

Biography