Mr. Masamichi Kono

Deputy Secretary-General, OECD
Mr. Masamichi Kono
Mr. Masamichi Kono
Deputy Secretary-General, OECD