Mr. Jianjun Wang

President, Shenzhen Stock Exchange
Mr. Jianjun Wang
Mr. Jianjun Wang
President, Shenzhen Stock Exchange