Mr. Edige Alpysbay

Representative Kazakh Invest Qatar