Mr. Almaz Kusainov

Deputy Head of Investment Policy Department, Ministry of Economy, Kazakhstan
Mr. Almaz Kusainov
Mr. Almaz Kusainov
Deputy Head of Investment Policy Department, Ministry of Economy, Kazakhstan

SESSIONS BY Mr. Almaz Kusainov

 
  - Asia/Dubai