Mr. Abebe Abebayehu Chekol

Deputy Commissioner, Ethiopian Investment Commission
Mr. Abebe Abebayehu Chekol
Mr. Abebe Abebayehu Chekol
Deputy Commissioner, Ethiopian Investment Commission

SESSIONS BY Mr. Abebe Abebayehu Chekol

 
  - Africa/Nairobi